Starostwo Powiatowe w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.znin.treespot.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-21

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Gronet -koordynator ds. dostępności, sekretariat@znin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 303 11 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:

​ Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego usytuowany jest w Żninie przy ul. Potockiego 1. Wejście główne zlokalizowane jest bezpośrednio przy ulicy, wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd i winda) znajduje się z tyłu budynku (informacja na drzwiach głównych oraz na znaku usytuowanym przy chodniku prowadzącym do budynku); na parkingu wydzielono miejsce parkingowe (niebieskie oznakowanie) zlokalizowane blisko wejścia do budynku od strony podjazdu i windy, szerokość ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynku (od strony parkingu i chodnika) umożliwia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Tylne drzwi prowadzące na parter budynku (wejście podjazdem) posiadają próg utrudniający przejazd wózka inwalidzkiego (przejazd możliwy, lecz wymagający wysiłku); drzwi do budynku w kolorze kontrastowym do elewacji, otwierane na klamkę, nieautomatyczne, nierozsuwane. Przy wejściu znajduje się dzwonek wzywający, za pomocą którego można wezwać pracownika urzędu. Windą zewnętrzną można dotrzeć na I i II piętro; na III piętro dostęp wyłącznie schodami. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych dostosowana do poruszania się na wózkach inwalidzkich, brak schodków i półpięter na poszczególnych kondygnacjach. Szerokość drzwi do niektórych biur poniżej 90 cm - zapewniony dostęp alternatywny. Schody wewnątrz budynku wykonane są z materiału antypoślizgowego, posiadają niewidoczne listwy antypoślizgowe, szyny. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.